DERECELENDİRME HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Derecelendirme Nedir? 

   Arazide yapılan toprak analizleri ve parsellerin konumları (yerleşim yerine ve yola yakınlık) dikkate alınarak her parsel için oluşturulan puan haritasıdır.

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Derecelendirme neden yapılır?

    Arazi Toplulaştırma projelerinde maliklerin sahip oldukları parseller yer değiştirmektedir. Bu yer değişim esnasında parsellerin değerinin bilinmesi amacıyla yapılır. Bu değerler doğrultusunda puanı düşük olan parseller, puanı yüksek olan parsellerin konumuna gittikleri zaman parsel alanları azalmakta, tersi durumlarda ise parsel alanları artmaktadır.

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Derecelendirmede Dikkate Alınacak Hususlar, (Derecelendirme Haritalarının Oluşumu)

      Derecelendirme haritaları hazırlanırken puanların oluşmasını sağlayan 5 farklı etken vardır. Toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puan ağırlıkları aşağıdaki gibidir.

Toprak Puanı (40) + Varlık Puanı (30) + Yerleşim Yerine Yakınlık (10) + Yola Yakınlık (10) + Komisyon Puanı (10)  =  Derecelendirme Puanı (100)


Toprak Analiz
Toprak Puanı :  Arazi İşleri Daire başkanlığınca hazırlattırılan proje alanındaki arazide yapılan toprak analizleri sonucu oluşturulur. Toprak puanı 100 üzerinden 40 puan ağırlığındadır. Parsellerin toprak puanı bulunduğu bölgenin puanına göre 40 puan üzerinden verilir.


Varlık Puanı : Proje alanındaki her bir parsel için varlık puanı olarak 30 puan ilave edilir. Bu ayırt etmeksizin bütün parsellere aynı şekilde uygulanır.

Komisyon Puanı : Öncesinde belirlenen Derecelendirme Komisyonu Bilirkişi ve diğer Kontrol Teşkilatındaki Derecelendirme Komisyonu Üyeleri ile birlikte gerekçesi belirtilmek koşuluyla 10 puana kadar komisyon puanı oluşturulabilir.

Yol Yakınlık Puanı

Yola Yakınlık Puanı :  Yola yakınlık puanı köydeki mevcut yolların tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Yol tiplerine göre belirtilen mesafelerde 10 Puan üzerinden değerlendirilir. Aşağıda yol tiplerine göre puanlar verilmiştir.
            -  Duble yol 250 metreye kadar 10 puan,
            -  İl, ilçe yolu 150 metreye kadar 8 puan,
            -  Köyler arası ana ulaşım yolu 100 metreye kadar 7 puan,Yerleşim Yerine Yakınlık Puanı :  Yerleşim yerine yakınlık puanı köy merkezinden başlayarak aşağıda belirtilen uzaklıklarda 10 puan üzerinden değerlendirilir. Köy merkezine uzaklıklara göre mesafeler ve puanları aşağıda verilmiştir. 
Yerleşim Yerine Yakınlık Puanı
                 -  1000 metreye kadar 10 puan
                 -  1001 - 1500 metre arası 9 puan,
                 -  1501 - 2000 metre arası 8 puan,
                 -  2001 - 2500 metre arası 7 puan,
                 -  2501 - 3000 metre arası 6 puan,
                 -  3001 metreden yukarı uzaklığa 5 puan,  Yukarıda belirtilen unsurlar bilgisayar ortamında tespit edilerek kadastro parselleriyle kesiştirilmesiyle her bir parselin derecelendirme puanı (DP) hesaplanır.

     Oluşan puanlarla derecelendirme haritası ve listeleri (AT-3) hazırlanır. Hazırlanan derecelendirme haritaları mahallinde 15 gün süre ile askıya çıkarılır. Arazi malikleri askıdan itibaren 20 gün süreyle itiraz haklarını kullanabilir ve yazılı olarak idareye başvurabilirler.
     
   Arazi malikleri kendilerine ait olan parsellere verilen puanlar ile bir kıyaslama yaparak verilen puanların doğruluğunu kontrol edebilir. Aynı kontrolü komşu parselleri ile kıyaslayarak da yapabilirler. Herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünen malikler yazılı olarak idareye başvurabilirler.